FabulousFood

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van FabulousFood (hierna de verkoper) zijn van toepassing op onze bestellingen met onze klanten die tot stand komen via onze website http://www.fabulousfood.be behoudens onze uitdrukkelijke en geschreven afwijking. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk. Het feit dat een specifieke overeenkomst afwijkt van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. FabulousFood.be heeft het recht om elke aangegane overeenkomst te annuleren bij aangetekend schrijven als blijkt dat de klant niet kredietwaardig is. De verkoper is gerechtigd om zonder verdere verwittiging de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiervan de kopers persoonlijk van op de hoogte stellen. De gewijzigde verkoopvoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op de verkopen die worden geplaatst na deze wijziging zonder dat de koper hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 2: Contactgegevens Verkoper

(IBBS BVBA) 895778865 baat de webshop FabulousFood.be uit onder de naam FabulousFood en is bereikbaar voor alle vragen per e-mail info@FabulousFood.be of Tel 0479207640.

Populierendallaan 126

B-1850 Grimbergen

BTW BE0895778865

IBAN BE26 9731 7881 9029

Artikel 3: Aanvaarding van de bestelling

Alle vermeldingen aangaande prijzen, ingrediënten, gewicht enz. vermeld op de website zijn slechts een indicatie en kunnen de verkoper niet binden. Een verkoopovereenkomst kan bijgevolg slechts tot stand komen na een schriftelijke bevestiging van de verkoper of bij begin van uitvoeren van de overeenkomst door de verkoper.

Artikel 4: Levering

De levering of afhaling is onlosmakelijk verbonden met de volledige betaling van de overeengekomen prijs. De levering gebeurt, na afspraak tussen koper en verkoper, op de locatie gekozen door de koper. Foutief vermelde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden. We trachten binnen 48 uur na ontvangst van de volledige som van de bestelling en verzendkosten de gekochte artikelen (indien voorradig) te versturen. Deze termijn is echter niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de aankoop of het betalen van een schadevergoeding aan de koper. FabulousFood heeft het recht om de bestelling indien nodig op te splitsen in één of meerdere leveringen. De koper zal hier steeds duidelijk over geïnformeerd worden. De goederen worden verzonden op risico van de koper. 

Artikel 5: Overmacht

Overmacht sluit in ieder geval de verplichting tot levering van de verkoper uit. Onder overmacht kan niet limitatief worden begrepen stakingen, laattijdige levering door onderaannemers, uitblijven van tijdige leveringen van producten, brand, overstromingen of alle (natuur)rampen dewelke het tijdig leveren van de producten onmogelijk maakt.

Artikel 6. Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 7. Betalingen

De betaling gebeurt met de aangeboden betaalmodule met een debet of creditkaart.

Na het afronden van de transactie, ontvangt de koper een e-mail met de bestelde producten  en het totaalbedrag (goederen + verzendkosten). De verkoop heeft slechts definitief plaatsgevonden nadat de volledige prijs werd betaald. Bij gebreke van ontvangst van de gelden op de rekening van de verkoper zal de verkoop als onbestaande worden beschouwd en zal geen levering volgen. Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.

Artikel 8. Ruilen en retourneren.

De verzendkosten alsmede het verzendrisico bij een retourzending zijn voor eigen rekening van de klant. Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geruild/geretourneerd worden. Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

- Ze gebeuren via het adres waar de bestelling werd geleverd.

- U dient FabulousFood na ontvangst van uw bestelling binnen de 48 uren per mail van de retournering op de hoogte te stellen met de reden van retournering.

- Het artikel dient binnen de 14 dagen na ontvangst te zijn geretourneerd. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is ze definitief.

- De goederen dienen in originele staat, d.w.z. ongeopend, met alle labels en in de originele verpakking te worden teruggestuurd of gebracht.

- Bij het retourneren van producten omwille van kwaliteitsredenen dient een duidelijke omschrijving van het probleem te worden toegevoegd en eventuele foto’s voor de verduideling.

- Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retourneren.

Opgelet: de verzendkosten voor het retourneren van het in te ruilen artikel komt voor rekening van de klant. Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen de 10 dagen overgemaakt worden.

RETOURADRES: FabulousFood, Populierendallaan 126,1850 Grimbergen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van FabulousFood tot de volledige betaling van de prijs, inclusief verzendingskosten.

Artikel 10. Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De koper dient binnen de 14 kalenderdagen de producten in originele staat; ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking, terug aan de verkoper te bezorgen tegen ontvangstbewijs. Waarbij de verkoper binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het product gehouden is het door de koper betaalde bedrag terug te betalen op een door de koper aan te geven bankrekening Het risico van de terugzending van het product van de koper aan de verkoper wordt uitsluitend gedragen door de koper. Bij niet correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper dewelke het alsdan binnen een termijn van 14 kalenderdagen kan komen afhalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper op diens kosten door de verkoper kan terugbezorgd worden tegen een door de verkoper vooraf mee te delen prijs dewelke minstens dezelfde prijs is als van de eerste levering van het product aan de koper.

Artikel 11. Klachten

Elk protest aangaande een niet-conforme levering is slechts geldig indien dit gebeurt binnen de 8 dagen na de levering bij aangetekend schrijven. Een klacht met betrekking tot een verborgen gebrek dient eveneens per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan aan de verkoper worden gemeld.

Artikel 12.Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van de verkoop het elektronisch bewijs (bv. e-mail) 

Artikel 13. Nietigheid

Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Artikel 14. Persoonsgegevens

De koper geeft uitdrukkelijk bij het plaatsen van een bestelling aan de verkoper de toelating om zijn persoonlijke gegevens te verwerken. De verkoper gaat de verbintenis aan deze persoonlijke gegevens enkel voor intern gebruik aan te wenden hetgeen te allen tijde door de koper kan gecontroleerd worden en waarbij de koper tevens de verkoper kan verzoeken geen verder gebruik te maken van zijn persoonlijke gegevens waardoor onder andere informatie van de verkoper niet langer zal worden overgemaakt aan de koper. De koper dient zich hiervoor te wenden tot info@FabulousFood.be.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x